นักการ ภารโรง

นายเชาวลิต บุญเกษ
ช่างไม้ 4

นายถวิล เกิดเบี้ย
ช่างไม้ 4

นายวิชิต กล่อมเกลี้ยง
ช่างไม้ 4