กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางราตรี รัตนชล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกนกวรรณ ชะตา

น.ส.สุปราณี เขียวใหญ่

นางสุนิษา สอาดเอี่ยม

น.ส.จิราพร เถาเครือมาส

นางกิตติยา สังคะหะ

นางสุชาดา พิมพ์ศร