กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

นายธนรรค์ พวงนิล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
เบอร์โทร : 0847565252
อีเมล์ : t2548@hotmail.com

นางสาวสุนีย์ แสงสว่าง
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0852929400
อีเมล์ : suniepakkapao@gmail.com

นางสาวนันท์นภัส แย้มเปลี่ยน
ครู
เบอร์โทร : 0806565865
อีเมล์ : tkarn.nnp@gmail.com

นางสาวสุภาพร คูประดิษฐานนท์

นายปราชญ์ชยาวิช ศรีก่อเกื้อ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : phratchayawit_sri@pkk.ac.th