เจ้าหน้าที่ธุรการ-บรรณารักษ์

นายสมเกียรติ เปรมปรีดิ์

นางสาวอัจฉรา บุษบา

นางศิริรัตน์ ยอดมณี

นางสาวรัตนา เทียมเทศ