สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน     ดอกบัว   หมายถึง สัญลักษณ์แห่งปัญญา เปรียบเหมือนเยาวชนที่ได้รับการอบรมสั่งสอนให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกับดอกบัวที่ได้รับแสงแดด ค่อยๆ เบ่งบาน
  หมายถึง  ชื่ออนุบาล
 
คำขวัญของโรงเรียน   “สอนเด็กให้มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม”
 
สีประจำโรงเรียน        ชมพู – น้ำเงิน
                                  สีชมพู  หมายถึง  ความรัก ความอ่อนโยน ความเมตตา ความเอาใจใส่ต่อลูกศิษย์
                                  สีน้ำเงิน  หมายถึง ความหนักแน่น ความมั่นคง ความเด็ดเดี่ยว ความมีศักยภาพ
 
 
อักษรย่อของโรงเรียน 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นหางนกยูง
เพลงประจำโรงเรียน   มาร์ชอนุบาล และอนุบาลรำลึก