คณะผู้บริหาร

นายบุญมา พ่วงสำราญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมณฑา สูรยาทิตย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกิตติยา สังคะหะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอมรา วัฒรอด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรัชนันท์ ธรรมาเจริญราช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา