กลุ่มสาระฯภาษาไทย

น.ส.รุ่งนภา ชัยมา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจารุวรรณ คีรีวรรณ

นางนิพาพร บุญเย็น

นางพรพิมล รัตนพงศ์

นางเสาวภา อัดแสง

นางอุบลรัตน์ พูลสวัสดิ์

นางสมใจ ชื่นจิตต์

น.ส.พนารัตน์ สุขกันตะ

น.ส.เพ็ญทิวา วุติกุล

น.ส.วิมลเทพ เยาถัก

น.ส.เปรมจิตร บัวเผื่อน

น.ส.ศิริมา เรืองโรจน์

นางสาววรรณา ใข่มุกข์