กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวรุ่งนภา ชัยมา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0969425296
อีเมล์ : rungnapa.noonin13@gmail.com

นางสาวพนารัตน์ สุขกันตะ

นางสาวปิยาภรณ์ เพชรประดับ
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0867506489
อีเมล์ : Piyapornza8@gmail.com

นางสาวภาวิณี ชูใจ
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0968593332
อีเมล์ : pawinee8412@gmail.com

นางสาวเพ็ญทิวา วุติกุล
ครู
เบอร์โทร : 0966700095
อีเมล์ : be_zoar@hotmail.com

นางสาวเปรมจิตร บัวเผื่อน
ครู
เบอร์โทร : 0985421047
อีเมล์ : buapuan24@gmail.com

นางสาววิมลเทพ เยาถัก

นางสาวกุลวดี เผือกผุด
ครู
เบอร์โทร : 0922650139
อีเมล์ : kunwadi.panda05@gmail.com

นางสาวชัชรินทร์ พิศเพ็ง
ครู
เบอร์โทร : 0901416553
อีเมล์ : aom28082533@gmail.com

นางสาวพาตู โต๊ะเจ๊ะโซะ
ครู
เบอร์โทร : 0801409623
อีเมล์ : pattu019@hotmail.com

นางสาวสุรีย์มาศ ถ้ำแก้ว

นางสาวโสรยา เข็มนาค
ครู
เบอร์โทร : 0895507250
อีเมล์ : soraya77@hotmail.com

นางกิริฎา คุ้มพล
ครู
เบอร์โทร : 0817443275
อีเมล์ : sky_jaiphet@hotmail.com

นางสาวนริศรา เสียงเล็ก
ครู
เบอร์โทร : 0926355342
อีเมล์ : narissara_amp@hotmail.co.th

นางสาววิลาศิณี นาคเกษม
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0857048577
อีเมล์ : wilasinee588@gmail.com