กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนฤมล ร่อนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจรรยา ชิตสุข

นางสาวพรศรี ปานด่วน

นางสาวจารุวรรณ คุณสมบัติ

นางสาวเชิญจุติ ยอดปรีดา