ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมา พ่วงสำราญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2561-
เบอร์โทรศัพท์ : 081-858-9387
ชื่อ-นามสกุล : นายชวลิต เกษแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายจีระยศ กิจตรอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2556
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมศรี เชิงรู้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2553(ถึงแก่กรรม)
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระ แขยินดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2547
ชื่อ-นามสกุล : นางทัศนีย์ ประจวบเหมาะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25431-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายหวาด อาจมุนี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2531(ถึงแก่กรรม)
ชื่อ-นามสกุล : นางงามพันธ์ จิระธรรม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525-2527
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมภาพ ศิวารัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2513-2526
ชื่อ-นามสกุล : นางนิยม ใจห้าว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2511-2513
ชื่อ-นามสกุล : นางสงบ อ่อมเรือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2509-2511
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประมาลศรี เจริญพงษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2500-2509
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริมา พุทธินานนท์
ตำแหน่ง : รักษาการแทนครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2494-2500