กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวณัฐริกา ตาลอ่อน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนุชนาฏ คำโทน

นางสาววรวรรษ วีระโส

นางวราพร ลิปิสิริพัชร

นางพรพรรณ ศรีชาติ

นางสาวเมธาวี เล็กกี้

นางเหมือนขวัญ จันทร์สนิท

นางสาวสุภาวดี อุ่นชูศรี