กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฐริกา ตาลอ่อน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0610290169
อีเมล์ : natarika2525@gmail.com

นางพรพรรณ ศรีชาติ

นางเหมือนขวัญ จันทร์สนิท

นางณัฐวราพร หลอดแก้ว
ครู
เบอร์โทร : 0955649536
อีเมล์ : nuttawaraporn9536@gmail.com

นางวราพร ตาขวัญ
ครู
เบอร์โทร : 0848582045
อีเมล์ : army021.wt@gmail.com

นางสาวสุภาวดี อุ่นชูศรี

นางนุชนาฏ คำโทน
ครู
เบอร์โทร : 0915665926
อีเมล์ : nutchanarts1988@gmail.com

นางสาวเมธาวี เล็กกี้
ครู
เบอร์โทร : 0865355136
อีเมล์ : Lekky.looktarl@gmail.com

นางสาวจุฑารัตน์ ใจกล้า
ครู
เบอร์โทร : 0640411116
อีเมล์ : Jutaratxxx@gmail.com

นางสาวพัชราวรรณ พ่วงสำราญ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0972149564
อีเมล์ : patcharawan.pua@gmail.com