กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวผกาวัลย์ วิโรจน์ประสิทธิ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0892294140
อีเมล์ : Nufuang@Gmail.com

นางเกศรา สุทธพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0972491490
อีเมล์ : thairatwit65@gmail.com

นางสาวแสงเดือน บัวเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0926139546
อีเมล์ : punsing2@gmail.com

นางสาวภาคินี มานะแท้
ครู
เบอร์โทร : 0910096636
อีเมล์ : pmanatae@gmail.com

นางสาวบุณยนุช สายยศ
ครู
เบอร์โทร : 095-9988814
อีเมล์ : kumsuk.pie@gmail.com

นางสาวปวันรัตน์ นามเดช
ครู
เบอร์โทร : 0832545932
อีเมล์ : poupae@windowslive.com

นางสาวคล้ายฝัน หอมทั่ว
ครู
เบอร์โทร : 0826192491
อีเมล์ : klaifan.fan@gmail.com

นางสาวภัทรานิษฐ์ ธนานันท์เรืองกุล
ครู
เบอร์โทร : 0970289469
อีเมล์ : Pattranit.tnrk@gmail.com

นายศุภชัย นิลเหลื่อม
ครู
เบอร์โทร : 0625693956
อีเมล์ : susupachai35@gmail.com