กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวผกาวัลย์ วิโรจน์ประสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเกศรา สุทธพันธ์

นางจรรยา จันทร์ครี

นางสาวสุนิสา จันทร์คง

นางสาวภาคินี มานะแท้

นางจิตศรี ทองรอด

นางสาวบุณยนุช สายยศ

นางสาวปวันรัตน์ นามเดช