พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

                   ๑.  พัฒนาการเรียนการสอน ให้เป็นมาตรฐานสากล
                   ๒.  สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย  ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
                   ๓.  การบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ

 
เป้าประสงค์ (Target)

                  ๑.  นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานสากล
                  ๒.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                  ๓.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ