กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธนรรค์ พวงนิล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายฉัตรชัย เผื่อนโชติ

นางสาวชุติกาญจน์ ทองทับ

นางศิรินันท์ สาตรา

นางสาวสุภาพร คูประดิษฐานนท์

นางสาวจุฬารัตน์ วงษ์ประดิษฐ์