ปฐมวัย

น.ส.เพ็ญพร เหมือนอ่วม
ครูชำนาญการ
หัวหน้าปฐมวัย
เบอร์โทร : 0861689339
อีเมล์ : phenphon9339@gmil.com

น.ส.มาริน ฟักเถื่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0817957350
อีเมล์ : marin57350@gmail.com

นางรัชนี บุญเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0952641945
อีเมล์ : ratchanee.nonmook@gmail.com

นางสาวนุช แดงพยนต์
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0822976105
อีเมล์ : nuchmiks2514@gmail.com

ว่าที่ ร.ต.หญิงอรวรรณ จันทร์เปล่ง
ครู
เบอร์โทร : 0860636993
อีเมล์ : orawanmod123@gmail.com

นางสาวณัจฉรียา บุญประภา
ครู
เบอร์โทร : 0823623546
อีเมล์ : utoo_me@hotmail.com

นางสาวเนตรนภา เชยชื่น

นางสาวเอมฤทัย คงมั่น

นางสาวประคอง บัวขาว
ครู
เบอร์โทร : 0928933397
อีเมล์ : aeung1111a@gmail.com

นางสาวฤทัยวรรณ กิจแก้ว
ครู
เบอร์โทร : 0923799609
อีเมล์ : ruethaiwan23122535@gmail.com

นางอโนชา กุลานุวัติ

นางสาวกรวิกา ปานสุวรรณ

น.ส.ทิชา มีจุ้ย

นางสาวอัชราพร กำบัง
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0933371390
อีเมล์ : YAKporn1993@gmail.com

นางสาวจันทิรา เงินสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0993282782
อีเมล์ : jantira9564@gmail.com