วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
           

                                  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ดำรงความเป็นไทย    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วม