ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
               โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์  ตั้งอยู่ที่ถนนสู้ศึก  ตำบลประจวบ ฯ  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๑๑๑๙๑  website  www. pkk.ac.th เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ เขตพื้นที่บริการ หมู่ที่ ๒, ๑๐ ตำบลเกาะหลัก 
               
            ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
         
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ถนนสู้ศึ ก ตำบลประจวบฯอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ ๗๗๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๒ - ๖๑๑๑๙๑ เว็บไซต์ www.pkk.ac.th เริ่มก่อตั้งและเปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๙ เดิม สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา เปิดสอนครั้งแรกในชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ สถานที่เดิมอยู่ในโรงเรียนสตรีประจวบสมบูรณ์ มีพื้นที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ต่อมาโรงเรียนสตรี ประจวบสมบูรณ์ ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ จึงได้พื้นที่เพิ่มอีก ๖ ไร่ ๒ งาน ๙๐ ตารางวา รวมมีพื้นที่ในปัจจุบัน ๑๐ไร่ ๙๐ ตารางวา
                   ปีการศึกษา ๒๕๒๓โอนสังกัดจากกรมสามัญศึกษามาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถม ศึกษา แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓
                   ปีการศึกษา ๒๕๒๙ ได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้โรงเรียนเป็นศูนย์พัฒนาการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของจังหวัด มีหน้าที่ช่วยเหลือด้านวิชาการแก่โรงเรียนต่าง ๆ ทั้ง จังหวัดที่เปิดสอนอนุบาลชนบทซึ่งปีนี้มีมติ ครม. ให้เปิดสอนชั้นอนุบาลชนบททั่วประเทศเป็นปีแรก
                   ปีการศึกษา ๒๕๓๓ ได้รับเลือกจากจังหวัด เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตรของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ทดลองใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๓๓) ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
                   ปีการศึกษา ๒๕๕๑ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรแกนกลางโรงเรียนขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
                   ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวน ๑๐ ห้องเรียน เป็นชั้นอนุบาลปีที่๑ - ๒ จำนวน ๑๐ ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๓๖ ห้องเรียน จำนวนครูปฏิบัติการ  ๗๓ คน ครูอัตราจ้าง ๒๑ คน ลูกจ้างประจำ ๕ คน จำนวนนักเรียน ๑,๖๗๓ คน
                   ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวน ๑๐ ห้องเรียน เป็นชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๒ จำนวน ๑๐ ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๓๖ ห้องเรียน เปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวนครูปฏิบัติการ ๖๙ คน ครูอัตราจ้าง ๑๖ คน ลูกจ้างประจำ ๕ คน จำนวนนักเรียน ๑,๖๔๓ คน
                   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวน ๑๐ ห้องเรียน เป็นชั้นอนุบาลปีที่ ๑- ๒ จำนวน ๑๑ ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๓๖ ห้องเรียน จำนวนครูปฏิบัติการ ๖๓ คน ครูอัตราจ้าง ๒๔ คน ลูกจ้างประจำ ๔ คน จำนวนนักเรียน ๑,๖๕๒ คน
                   
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวน ๑๑ ห้องเรียน เป็นชั้นอนุบาลปีที่ ๒ จำนวน ๕ ห้องเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๖ ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๓๖ ห้องเรียน จำนวนครูปฏิบัติการ ๖๙ คน ครูอัตราจ้าง ๑๗ คน ลูกจ้างประจำ ๓ คน จำนวนนักเรียน ๑,๖๑๐ คน
                  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวน ๑๒ ห้องเรียน เป็นชั้นอนุบาลปีที่ ๒ จำนวน ๖ ห้องเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๖ ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๓๖ ห้องเรียน จำนวนครูปฏิบัติการ ๖๕ คน ครูอัตราจ้าง ๑๓ คน ลูกจ้างประจำ 3 คน จำนวนนักเรียน ๑,๖๒๓ คน

                  ปีการศึกษา ๒๕๖๓โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวน ๑๒ ห้องเรียน เป็นชั้นอนุบาลปีที่ ๒ จำนวน ๖ ห้องเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๖ ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๓๖ ห้องเรียน
จำนวนครูปฏิบัติการ ๖๔ คน ครูอัตราจ้าง ๙ คน พนักงาราชการ ๔ คน ลูกจ้างประจำ ๓ คน จำนวนนักเรียน
๑,๖๗๗ คน
                  ปัจจุบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวน ๑๑ ห้องเรียน เป็นชั้นอนุบาลปีที่ ๒ จำนวน ๕ ห้องเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๖ ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน
๓๖ ห้องเรียน จำนวนครูปฏิบัติการ ๖๗ คน ครูอัตราจ้าง ๗ คน พนักงาราชการ ๔ คน ลูกจ้างประจำ ๓ คน จำนวน นักเรียน ๑,๖๕๒ คน

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117 KB