ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์  ตั้งอยู่ที่ถนนสู้ศึก  ตำบลประจวบ ฯ  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๐๓๙๔๘  โทรสาร ๐๓๒-๖๑๑๑๙๑   website  http://www.pkk.ac.th   เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๒  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  เนื้อที่ในปัจจุบัน  ๑๐  ไร่  ๙๐  ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ  หมู่ที่  ๒, ๑๐
          โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์  เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
          ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
               โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์  เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ถนนสู้ศึก  ตำบลประจวบฯอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รหัสไปรษณีย์  ๗๗๐๐๐                    โทรศัพท์ ๐๓๒ - ๖๐๓๙๔๘   โทรสาร ๐๓๒ - ๖๑๑๑๙๑ website http://www.pkk.ac.th  เริ่มก่อตั้งและเปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๙  เดิมสังกัดกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา  เปิดสอนครั้งแรกในชั้นอนุบาลปีที่  ๑ และขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖           ในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๒   สถานที่เดิมอยู่ในโรงเรียนสตรีประจวบสมบูรณ์  มีพื้นที่  ๓  ไร่  ๒  งาน  ต่อมาโรงเรียนสตรีประจวบสมบูรณ์  ย้ายไปอยู่ที่ใหม่  จึงได้พื้นที่เพิ่มอีก  ๖ ไร่  ๒ งาน ๙๐  ตารางวา รวมมีพื้นที่ในปัจจุบัน
๑๐  ไร่  ๙๐  ตารางวา
               ปีการศึกษา  ๒๕๒๓  โอนสังกัดจากกรมสามัญศึกษามาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถม ศึกษาแห่งชาติ   เมื่อ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๒๓
               ปีการศึกษา  ๒๕๒๙  ได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้โรงเรียนเป็นศูนย์พัฒนาการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของจังหวัด มีหน้าที่ช่วยเหลือด้านวิชาการแก่โรงเรียนต่าง ๆ ทั้งจังหวัดที่เปิดสอนอนุบาลชนบทซึ่งปีนี้มีมติ ครม. ให้เปิดสอนชั้นอนุบาลชนบททั่วประเทศเป็นปีแรก
               ปีการศึกษา ๒๕๓๓ ได้รับเลือกจากจังหวัด เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตรของ              กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ทดลองใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๒๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๓๓)  ทุกระดับชั้น  ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖ 
               ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรแกนกลางโรงเรียนขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑
    ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวน  ๑๐ ห้องเรียน เป็นชั้นอนุบาล
ปีที่ ๑ – ๒ จำนวน ๑๐ ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน  ๓๕ ห้องเรียน จำนวนครูปฏิบัติการ ๖๒  คน  ครูอัตราจ้าง  ๑๒  คน  ลูกจ้างประจำ  ๖  คน จำนวนนักเรียน  ๑,๖๔๐  คน
   ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวน  ๑๐ ห้องเรียน  เป็นชั้นอนุบาล
ปีที่ ๑ – ๒ จำนวน ๑๐ ห้องเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๓๕ ห้องเรียน จำนวนครูปฏิบัติการ ๖๑  คน  ครูอัตราจ้าง  ๒๓  คน  ลูกจ้างประจำ  ๕  คน จำนวนนักเรียน  ๑,๖๔๒  คน
ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวน  ๑๐  ห้องเรียน เป็นชั้นอนุบาล      ปีที่ ๑ – ๒ จำนวน ๑๐ ห้องเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๓๕ ห้องเรียน จำนวนครูปฏิบัติการ ๖๑  คน  ครูอัตราจ้าง  ๒๓  คน  ลูกจ้างประจำ  ๕  คน จำนวนนักเรียน  ๑,๖๕๒  คน
  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวน  ๑๐  ห้องเรียน  เป็นชั้นอนุบาล   ปีที่ ๑ – ๒ จำนวน  ๑๐  ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๓๗ ห้องเรียน จำนวนครูปฏิบัติการ ๖๒  คน  ครูอัตราจ้าง  ๒๑  คน  ลูกจ้างประจำ  ๕  คน จำนวนนักเรียน  ๑,๖๖๐  คน
ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวน  ๑๐  ห้องเรียน  เป็นชั้นอนุบาล      ปีที่  ๑  -  ๒  จำนวน  ๑๐  ห้องเรียน    ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖   จำนวน  ๓6  ห้องเรียน  จำนวนครูปฏิบัติการ  73   คน  ครูอัตราจ้าง  ๒๑  คน  ลูกจ้างประจำ  ๕  คน จำนวนนักเรียน  ๑,๖73  คน
ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวน  ๑๐  ห้องเรียน  เป็นชั้นอนุบาลปีที่  ๑  -  ๒  จำนวน  ๑๐  ห้องเรียน    ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖   จำนวน  ๓6  ห้องเรียน  จำนวนครูปฏิบัติการ  69   คน  ครูอัตราจ้าง  16  คน  ลูกจ้างประจำ  ๕  คน จำนวนนักเรียน  ๑,๖43  คน
           ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวน  ๑๐  ห้องเรียน  เป็นชั้นอนุบาลปีที่  ๑  -  ๒  จำนวน  ๑1  ห้องเรียน    ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖   จำนวน  ๓6  ห้องเรียน  จำนวนครูปฏิบัติการ  63   คน  ครูอัตราจ้าง  ๒๔  คน  ลูกจ้างประจำ  4  คน จำนวนนักเรียน  ๑,๖52 คน
           ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวน  11  ห้องเรียน  เป็นชั้นอนุบาลปีที่  2 จำนวน  5 ห้องเรียน   ชั้นอนุบาลปีที่  3  จำนวน  6  ห้องเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖   จำนวน  ๓6  ห้องเรียน  จำนวนครูปฏิบัติการ  69  คน  ครูอัตราจ้าง  17  คน  ลูกจ้างประจำ  3  คน จำนวนนักเรียน  ๑,๖10 คน
ระบบสื่อสาร คมนาคม  ที่สามารถติดต่อได้  โทรศัพท์  ๐๓๒-๖๐๓๙๔๘ โทรสาร  ๐๓๒-๖๑๑๑๙๑

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117 KB