กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางพรรณิภา ปานนก

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุปราณี สุขนาน

นางสุมณฑา แก้วไพร
ครู
เบอร์โทร : 0912735044
อีเมล์ : nhomkhingkaew@gmail.com

นางสาวจุฬารัตน์ วงษ์ประดิษฐ์
ครู
เบอร์โทร : 0910104939
อีเมล์ : jularatevezy@gmail.com

นางอุไรวรรณ ทองเจริญ

นางเบญญาพัชร์ ป้านทอง
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0852660312
อีเมล์ : benyapatmail2020@gmail.com