กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพรรณิภา ปานนก

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางมณฑา สูรยาทิตย์

นางสาวสุปราณี สุขนาน

นางอมรา วัฒรอด

นางสาวอุไรวรรณ ทองเจริญ