เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อวิจัย : เรื่องรายงานการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program : MEP โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ชื่อผู้วิจัย  : นางสาวณัฏฐิรา   ละม่อมงาม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
                 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ทดสอบเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 3 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ทดสอบเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ทดสอบเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ทดสอบเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ทดสอบเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 1 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ทดสอบเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 1
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1